Rezidenta statusa noteikšana

Latvijas Republikas nodokļu rezidenti

Saskaņā ar 18.02.1995. likuma "Par nodokļiem un nodevām" (turpmāk - Likums par nodokļiem un nodevām) 14. panta 2. un 3. daļu par Latvijas rezidentu (iekšzemes nodokļu maksātāju) tiek uzskatīta fiziska persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā,
  • atrodas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas periodā,
  • ir Latvijas pilsonis, kas strādā ārzemēs Latvijas valdības uzdevumā.

Personas, kuras neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, tiek uzskatītas par nerezidentiem un maksā nodokļus par Latvijā gūtajiem ienākumiem (un citus Latvijas likumos noteiktos nodokļus) saskaņā ar Latvijas nodokļu likumdošanu (likuma "Par nodokļiem un nodevām" 14. panta 5. punkts).

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 7. pants nosaka starptautisko līgumu prioritāti pār Latvijas nodokļu likumdošanu, tāpēc jāņem vērā, ka starptautiskie līgumi (tostarp līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu), kurus minēsim turpmāk tekstā, būs prioritāri pār Latvijas nacionālo likumdošanu. Līdzīga kārtība ir noteikta arī Latvijas Republikas nodokļu kodeksa (turpmāk tekstā - "nodokļu likums") 1. panta 2. punktā. Latvijas 11.05.1993. likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk - Likums par ienākuma nodokli) 24. panta 1. punktā. 


Kā pārbaudīt apostille