Noteikumi un nosacījumi

redakcija no 24-02-2024

1. Pasūtījums

1.1. Pircējs veic pasūtījumu izmantojot e-komercijas risināju, sniedzot nepieciešamo informāciju.

1.2. Pircējs apstiprinot pasūtījumu, apliecina, ka visa uzrādīta informācija ir patiesa.

1.3. Pārdevējs pārbaudot pasūtījumu, izsniedz Pircējām priekšapmaksas rēķinu, vai pēc apmaksas rēķinu, ja pircējs ir noslēdzis līgumu ar Pārdevēju.

2. Apmaksa

2.1. Pircējs veic apmaksu, izmantojot bankas pārskaitījumu.

2.2. Pircējs drīkst izmantot bankas apmaksas risināj​uma iespējas, (kredītkartes, norēķinu sistēmas), samaksājot Piegādātājam apstrādes maksu 3% (trīs procentu) apmērā.

3. Preču piegāde

3.1. Preču nodošana notiek 2-3 darba dienu laikā, no tā brīža, kad prece ir saņemta Pārdevēja noliktavā. Par piegādes termiņiem pircējs tiek informēts pasūtījumā orderī.

3.2. Par preču piegādes termiņus nosaka Pārvadātājs.

4. Pakalpojumu sniegšana​

4.1. Pakalpojuma sniegšanas diena ir nākama darba diena pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

4.2. Pakalpojumu sniegšanas periods pierakstiem – viens kalendārais mēnesis.

5. Digitālo produktu piegāde

5.1. Digitālo produktu piegāde notiek izmantojot e-komercijas risinājumu portālā. Par digitāliem produktiem naudas līdzekļi netiek atgriezti.

6. Preču atgriešana

6.1. Pircējām ir tiesības atgriezt preces 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas (saskaņā ar pārvadātāja datiem).

6.2. Pircējs paziņo rakstiskā formā uz Pārdevēja e-pastu info@myacc.pro lēmumu par preces atgriešanu, un piecu darba dienu laikā no tā brīža saskaņo ar Pārdevēju preces atgriešanas kārtību.

6.3. Pircējs apmaksā preču atgriešanas izdevumus.

6.4. Pircējs iesniedz Pārdevējām preču nosūtīšanas apliecinošu izsekošanas numuru.

7.  Naudas atmaksas kārtība

7.1. Naudas līdzekļi tiek atgriezti Pircējā norēķinu kontā piecu darba dienu laikā, no preces saņemšanas dienas Pārdevēja noliktavā. Par preces pirmo saņemšanas dienu uzskatāma nākama darba diena pēc preces saņemšanas. Par naudas izmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi tika norakstīti no Pārdevēja konta.

7.2. Par digitāliem produktiem naudas līdzekļi netiek atgriezti.

7.3. Par pakalpojumu sniegšanu naudas līdzekļi tiek atgriezti proporcionāli izmantotām periodam. Par dienām, kad pakalpojums tika iedarbināts (aktīvs), naudas līdzekļi netiek atgriezti.

8. Strīdu risināšana

8.1. Pircējs iesniedz sūdzību rakstiski, nosūtot e-pastu uz info@myacc.pro vai portāla rīku "Atvērt pieteikumu"

8.2. Pircējām ir tiesības griezties ar sūdzību PTAC - https://www.ptac.gov.lv 

8.3. Visi strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

8.4. Ja Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies un atrisinājuši strīdu, pusēm ir tiesības griezties Latvijas Republikas tiesā.

9.1. Pārdevējām ir tiesības pieprasīt Pircējām apliecināt savu identitāti, ja Pārdevējām ir aizdomas par naudas līdzekļu atmazgāšanu vai sankciju apiešanas mēģinājumu.

9.2. Ja Pircējs atsakās iesniegt nepieciešamo informāciju Pārdevējām, par darījumu tiek ziņots FID.

9.3. Naudas līdzekļi tiek atgriezti tikai FID lēmuma saņemšanas.

10.  Ārkārtas situācija un nepārvaramas varas gadījumi

10.1. Par ārkārtas vai nepārvaramas varas gadījumiem tiek uzskatīti:

  • valsts iestāžu lēmumi un rīkojumi, kuri stājas spēka, un tie ierobežo saimniecisko darbību.
  • militāras darbības
  • likumdevēja izdotie normatīvie akti, kuri ierobežo saimniecisko darbību

10.2. Ārkārtas gadījumā, Pārdevējs veic datu migrāciju uz citiem datu centriem, nodrošinot informācijas rezerves kopiju pieejamību Pircējiem, saskaņojot to ar Pircēju (izņemot gadījumus, kad datu migrācijai jānotiek steidzīgi, vai pretējā gadījumā informācija tiks zaudēta). Pēc datu migrācijas, Pircējām tiek izsniegti jaunie pieejas dati.

10.3. Ārkārtas gadījumā, Pārdevējs drīkst īslaicīgi pārtraukt pakalpojumu sniegšanu (līdz 24 stundām), kā arī atbalsta sniegšanu pagarināt līdz 72 stundām.